Home
Algemene Voorwaarden Online Begeleiding

Algemene Voorwaarden Online Begeleiding

1. Aanmelding en inschrijving 
Aanmelding voor het online begeleidingstraject vindt plaats via de mail

2. Toelating en selectie
Voor toelating tot de online begeleiding geldt als criterium, dat de persoon voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau worden gesteld. Door een bevestiging van de zijde van Character Training komt de plaatsing tot stand.

3. Inschrijfgeld en kosten
Toelating tot de online begeleiding  is definitief na betaling van het abonnement bedrag. De prijs van de online begeleiding staat op de website vermeld.  Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

4. Beëindiging abonnement/opzeggen
De cliënt ontvangt  een maand voor het aflopen van zijn abonnement een mail met daarin de vraag of verlenging wenselijk is. Bij geen reactie wordt het abonnement kosteloos stop gezet.

5. Studiemateriaal
Het tijdens de online begeleiding verkregen studiemateriaal mag niet zonder toestemming worden vermenigvuldigd of online worden gezet.

6. Aansprakelijkheid
Character Training is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die de houder van het abonnement tijdens zijn of haar werkzaamheden lijdt.

7. Overmacht
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Character Training opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan dertig dagen, zijn zowel Character Training als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Character Training zal wel, indien van toepassing, het reeds betaalde abonnementsgeld terugstorten.

8. Geheimhouding
Character Training verplicht zich om, de informatie omtrent activiteiten en resultaten van haar cursisten niet aan derden naar buiten te brengen.