Home
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Aanmelding en inschrijving

Aanmelding vindt plaats door het invullen van het contactformulier op onze website

2. Toelating en selectie

Voor toelating tot  de training geldt als criterium, dat de persoon voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau worden gesteld. Door een bevestiging van de zijde van Character Training komt de plaatsing tot stand.

3. Inschrijfgeld en kosten

Toelating tot de training  is definitief na betaling van het cursusbedrag.

De prijs van de cursus staat op de website vermeld en/of is op aanvraag verkrijgbaar.

Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. De reiskosten van de

woon- of verblijfsplaats van de cursist naar Hilversum en vice versa en de verblijfskosten

tijdens de cursus komen geheel voor rekening van de cursist. De deelnemer, dan wel

diens opdrachtgever dient 2 werkdagen voor aanvang van de training de factuur te

hebben voldaan. Het staat Character Training vrij een cursist wiens cursus geld niet is voldaan uit te sluiten van de cursus.

4. Annulering

Bij annulering van een cursus worden de volgende kosten in rekening gebracht:

– binnen twee weken voor de aanvangsdatum 50% van de kosten

– binnen vijf werkdagen voor de aanvangsdatum 75% van de kosten

– binnen twee werkdagen 100% van de kosten

5. Overmacht

Character Training houdt zich het  recht voor de oorspronkelijk geplande docent/trainer te laten

vervangen . Indien de cursus/workshop geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden

als gevolg door overmacht door het uitvallen van één of meerdere docenten/trainers,

faciliteiten of indien het minimum aantal deelnemers, dat voor de training is gesteld, niet

wordt gehaald, dan zullen zo veel mogelijk in overleg met de deelnemers/cursisten

andere data worden vastgesteld om de cursus alsnog doorgang te laten vinden.

 

6. Studiemateriaal

Het tijdens het training verkregen studiemateriaal mag niet zonder toestemming worden

vermenigvuldigd of online worden gezet

 

7. Aansprakelijkheid

Character Training is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die de cursist lijdt,

indien Character Training door overmacht niet in staat is haar verplichtingen in het kader van de

overeenkomst na te komen.

7.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Character Training opgeschort. Indien de

periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt

dan dertig dagen, zijn zowel Character Training  als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder

gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot

schadevergoeding bestaat. Character Training  zal wel, indien van toepassing, het reeds betaalde

cursusgeld terugstorten.

8. Geheimhouding

Character Training verplicht zich om, de informatie omtrent activiteiten en resultaten van haar

cursisten niet aan derden naar buiten te brengen.